معرفی مدیران و هیئت مدیره

     آقای دکتر عبدالله قاسمی مدیر عامل

خانم مهندس بهناز عطرچیان عضو هیئت مدیره

خانم دکتر فرناز قاسمی عضو هیئت مدیره

  خانم مهندس شبنم کیان عضو هیئت مدیره

آقای مهندس حسن فعال عضو هیئت مدیره